REGULAMIN ŁOWISKA

Regulamin łowiska Jeziory Wielkie

 1. Do wędkowania na Łowisku Specjalnym Jeziory Wielkie niezbędna jest karta wędkarska.
  • ( kartę wędkarską wydaje Starostwo powiatowe, to nie karta wydana lub opłacana w PZW )
 2. Łowisko udostępnia się do wędkowania w okresie od 15 marca do 15 listopada.
 3. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabijania i zabierania ryby z gatunku karp i amur.
 4. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz używania orzecha tygrysiego w każdej postaci.
 5. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz przetrzymywania karpi i amurów w workach karpiowych. Złowione ryby po zważeniu i zrobieniu zdjęć natychmiast muszą zostać wypuszczone.
 6. Na łowisku obowiązuje górny wymiar sandacza i szczupaka – 80 cm. Ryby z tych gatunków przekraczające 80 cm. należy bezwzględnie wypuścić.
 7. Inne gatunki ryb złowione na łowisku można zabierać, jednakże ilość ( limit ) tych ryb nie może być wyższy niż określony w regulaminie sportowego połowu ryb.
 8. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz wędkowania ze środków pływających takich jak łodzie i pontony. Nie dotyczy to wywożenia zestawów karpiowych, sondowania dna, zanęcania łowiska i holowania złowionych ryb.
 9. Dopuszcza się używanie łodzi i pontonów do transportu na stanowiska bez dojazdu.
 10. Używanie środka pływającego od zmierzchu do świtu wymaga jednej latarki na środku pływającym i kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych z atestem dla każdej osoby znajdującej się na wodzie.
 11. Zabrania się używania środków pływających pod wpływem alkoholu o każdej porze.
 12. W czasie łowienia karpi na stanowisku musi znajdować się kołyska karpiowa i podbierak karpiowy. Dopuszcza się również maty pompowane. Inne maty są zabronione.
 13. Wędkowanie odbywać się może tylko na dwie wędki z brzegu i zestawy z jednym hakiem.
 14. Do łowienia karpi i amurów dopuszcza się używanie jedynie haczyków z mikro zadziorem.
 15. Każdej rybie z gatunku karp i amur przed wypuszczeniem musi zostać zdezynfekowana rana po wyjęciu haczyka oraz ewentualne otarcia.
 16. Wędkowanie może odbywać się całą dobę na wszystkich stanowiskach.
 17. Wędkowanie na spinning na obszarze całego jeziora jest zabronione.
 18. Połów drapieżników może odbywać się jedynie metodą gruntową z hakiem pojedyńczym z brzegu, bez możliwości wywożenia przynęt.
 19. Gospodarstwo Rybackie Miłosław i zarządca łowiska nie odpowiadają za pozostawione w miejscach niedozwolonych pojazdy, oraz nie pośredniczy w uzgodnieniach dopuszczających ich parkowanie na terenach prywatnych.
 20. Na łowisku obowiązuje rezerwacja stanowisk.
 21. Wędkarze nie łowiący karpi mogą zająć każde stanowisko bez zgłaszania rezerwacji, lecz w chwili przyjazdu wędkarzy z rezerwacją, muszą to stanowisko opuścić.
 22. Dopuszcza się wędkowanie na całym obszarze łowiska Jeziory Wielkie w miejscach innych niż wyznaczone, tylko w taki sposób, który nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.
 23. Każdy wędkujący zobowiązany jest do posiadania własnego worka na śmieci i zabrania go po zakończeniu łowienia oraz zachowania porządku i nie zaśmiecania łowiska.
 24. Na terenach leśnych w przypadku stwierdzenia wykroczeń lub naruszeń zasad ochrony przyrody, należy powiadomić Nadleśnctwo Babki.
 25. Na terenach nie należących do lasów państwowych w przypadku stwierdzenia wykroczeń należy powiadomić policję państwową.
 26. W przypadku podejrzenia możliwości kłusownictwa lub złamania regulminu sportowego połowu ryb, należy powiadomć państwową straż rybacką.
 27. Wędkujący w nocy na terenie całego łowiska powinni oznakować miejsce swego pobytu urządzeniem emitującym światło tak, aby było widoczne z wody.
 28. W miesiącach lipiec i sierpień stanowisko Mała Zatoka nie będzie udostępniane do wędkowania, ze względu na rolę kąpieliska dla okolicznych mieszkańców.
 29. Dostępne są zezwolenia dobowe, tygodniowe, miesięczne, trzymiesięczne i roczne : https://www.jeziory.pl/opis-i-cennik/
 30. Przy wędkowaniu poniżej 7 dni dostępne są dwa rodzaje zezwoleń dobowych :
  1. Typu A – od 00:00 do 24:00 tego samego dnia ( tzw. dzienne )
  2. Typu B – od 12:00 do 12:00 dnia następnego ( tzw. nocne )
 31. Ilość wystawianych zezwoleń może być czasowo ograniczona.
 32. Wykupujący zezwolenie przyjmują regulamin łowiska bez zastrzeżeń oraz poddają się jego rygorowi.
 33. Wszelkie sprawy nieujęte w tym regulaminie należy konsultować z zarządcą łowiska.
 34. Zarządca łowiska – sprzedaż zezwoleń, rezerwacje, uzgodnienia i dodatkowe informacje: https://www.jeziory.pl/kontakt/

Regulamin korzystania z terenów leśnych

Nadleśnictwo Babki umożliwia osobom posiadającym aktualne zezwolenie uprawniające do amatorskiego połów ryb na łowisku Jeziory Wielkie, do korzystania z dróg leśnych w celu dojazdu do stanowisk oraz do korzystania z nieoznakowanych miejsc postojowych na terenach leśnych, zaznaczonych na mapie łowiska, na następujących zasadach:

 1. Korzystanie z miejsc postojowych nie może powodować utrudnień w prowadzonej przez Nadleśnictwo gospodarce leśnej.
 2. Korzystanie z miejsc postojowych jest niedozwolone w razie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu, np. z powodu dużego zagrożenia pożarowego.
 3. Korzystający z miejsc postojowych nie mogą niszczyć drzew, krzewów i runa leśnego.
 4. Na każde z wyznaczonych miejsc postojowych może w danym czasie wjechać i parkować jeden samochód (miejsca postojowe i ilość pojazdów na każdym miejscu zaznaczono na mapie stanowisk).
 5. Na wyznaczone miejsca postojowe nie można wjeżdżać kamperami lub samochodami z doczepionymi przyczepami kempingowymi albo przyczepkami.
 6. Każdy nocny pobyt w lesie w celu wędkowania należy zgłosić mailowo na adres babki@poznan.lasy.gov.pl nie później niż do godz. 14:00 dnia rozpoczęcia pobytu.
 7. Poza pobytem w celach wędkarskich nie zezwala się na nocleg w lesie.
 8. Używanie otwartego ognia w lesie jest bezwzględnie zabronione, a rozpalanie ognisk jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez Nadleśnictwo.
 9. Należy utrzymywać ład i porządek na udostępnionym terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie – wytworzone odpady należy zabrać z lasu.
 10. Nie dopuszcza się na wyznaczonych miejscach składowania odpadów, a w szczególności nie należy pozostawiać w lesie resztek jedzenia.
 11. Załatwiając potrzeby fizjologiczne, należy zatrzeć po sobie ślady.
 12. Należy ograniczyć używanie środków higieny osobistej ingerujących w środowisko naturalne np. chusteczek nawilżanych.
 13. Psy należy trzymać cały czas na smyczy.
 14. Należy zachowywać dystans do dzikich zwierząt, nie wolno próbować ich wabić ani dokarmiać.
 15. Przez cały czas przebywania w lesie należy zachować ciszę, w szczególności niedozwolone jest używanie odtwarzaczy muzyki, aparatów radiowych.
 16. Nie wolno budować pomostów lub innych konstrukcji zakotwiczonych w gruncie leśnym.
 17. Należy stosować się do poleceń i zarządzeń porządkowych Służby Leśnej w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 18. Nadleśnictwo Babki nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków losowych, m.in. takich jak: posucha, powódź, grad, pożar oraz szkód wyrządzonych przez zwierzynę, od wywrotów i wiatrołomów.

Łamanie regulaminu może wiązać się z nałożeniem mandatów przez organy kontrolne lub może skutkować unieważnieniem zezwolenia przez zarządcę łowiska i zakazem wędkowania w przyszłości.

Numery do służb porządkowych:

Policja Zaniemyśl : 786 936 514

Policja Środa Wlkp. : 477 733 211

Policja Wodna Poznań : 61 841 32 20

Państwowa Straż Rybacka Zaniemyśl :  512 260 505

Straż Leśna : 61 8788 075 wew. 25